N. Govindarajan, Aurobindo Pharma

N. Govindarajan, Aurobindo Pharma